Uzupełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Garncarska w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, nawiązania z Tobą kontaktu i przedstawienia Ci oferty. Zasady przetwarzania danych i informacje o Administratorze znajdziesz Polityce prywatności.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zakres i rodzaj usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej: Klientami, oraz tryb postępowania reklamacyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczonych za pośrednictwem strony internetowej www.radcaradzi.pl, zwanej dalej Stroną.
 2. Usługi, o których mowa w punkcie 1., świadczy radca prawny Katarzyna Garncarska, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie pod numerem RZ- 1279, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Garncarska z siedzibą w Łańcucie (37-100) ul. Danielewicza 19, zwaną dalej Kancelarią.
 3. W ramach Strony Kancelaria świadczy usługi polegające na: udzieleniu porady prawnej, opinii prawnej lub sporządzeniu albo zaopiniowaniu umowy bądź pisma.

II. Prawa i obowiązki stron

 1. Przy wykonywaniu umowy Kancelaria zobowiązuje się do zachowania należytej staranności i poufności. Kancelaria jest zobowiązana zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziała się w związku ze świadczeniem usługi prawnej drogą elektroniczną. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 2. Klient ma prawo wykorzystania uzyskanej porady tylko na własny użytek.
 3. Klient zobowiązuje się udzielić Kancelarii wszelkich informacji faktycznych, związanych z przedmiotem umowy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Kancelarii z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część umowy oraz zapłata przez Klienta wynagrodzenia za zamówioną usługę.
 5. Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem,
 6. W celu uzyskania usługi prawnej Klient przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie lub pocztą elektroniczną na adres katarzyna.garncarska@gmail.com, zapytanie wskazujące w sposób wyczerpujący stan faktyczny zagadnienia oraz podając swoje dane niezbędne do dalszego kontaktu.
 7. Wysłanie zapytania jest bezpłatne.
 8. Po otrzymaniu zapytania, Kancelaria niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego, prześle do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej,  informację: czy zagadnienie mieści się w zakresie świadczonych usług, warunki świadczenia usługi, wysokość wynagrodzenia, termin realizacji.
 9. Kancelaria zastrzega prawo zadawania Klientowi pytań dodatkowych, umożliwiających udzielenie prawidłowej i wyczerpującej odpowiedzi. Kancelaria może zażądać dostarczenia przez Klienta koniecznych skanów dokumentów.
 10. W przypadku konieczności przesłania przez Klienta wskazanych przez Kancelarię skanów dokumentów termin do wykonania usługi rozpoczyna swój bieg z chwilą ich otrzymania przez Kancelarię.
 11. W razie wyrażenia przez Klienta zgody na zaproponowane warunki wykonania usługi, Klient dokona zapłaty na rachunek bankowy Kancelarii.
 12. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zawarciem przez strony umowy o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną.
 13. Uzgodniony termin wykonania usługi rozpoczyna bieg od daty uznania rachunku bankowego Kancelarii, z zastrzeżeniem punktu 10 powyżej.
 14. Usługa prawna przesyłana jest pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta. W zapytaniu Klient może wskazać także inne formy doręczenia, w tym pocztą tradycyjną. Koszty doręczenia w formie innej niż poczta elektroniczna obciążają Klienta.
 15. Za chwilę wykonania usługi uważa się przesłanie Klientowi odpowiedzi pocztą elektroniczną lub zgłoszenie przez Kancelarię drogą elektroniczną gotowości przesłania usługi w innej formie żądanej przez Klienta.
 16. W przypadku złożenia przez Klienta żądania wystawienia faktury VAT, Kancelaria niezwłocznie po wykonaniu umowy prześle Klientowi fakturę VAT za wykonaną usługę. Klient upoważnia Kancelarię do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 17. Kancelaria nie świadczy usług w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, a terminy świadczenia usług ulegają w tym czasie zawieszeniu.
 18. W ramach udzielanej przez Kancelarię gwarancji Klient w ciągu 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi może żądać udzielenia bezpłatnych, dodatkowych wyjaśnień mieszczących się w zakresie zamówionej usługi.

III. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

 1. Każda ze stron może, bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę przed upływem połowy okresu, wskazanego w odpowiedzi Kancelarii na zapytanie, jako termin wykonania usługi, przy czym jeżeli termin wykonania usługi został określony jako 1 dzień roboczy, każda ze stron może wypowiedzieć umowę przed upływem sześciu godzin.
 2. Termin wskazany w punkcie 1. powyżej biegnie od chwili zawarcia umowy.
 3. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną. Adres mailowy Kancelarii: katarzyna.garncarska@gmail.com.
 4. W przypadku rozwiązania umowy Kancelaria dokonuje zwrotu otrzymanego od Klienta wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient, mający zastrzeżenia do sposobu lub terminu wykonania usługi może złożyć reklamację w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania usługi.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać: oznaczenie klienta umożliwiające jego identyfikację, określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem przyczyny jej wniesienia, datę i podpis osoby zgłaszającej reklamację. Reklamację należy złożyć na adres wskazany w części I pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej wpływu.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Kancelaria wykona ponownie usługę prawną, nie pobierając dodatkowej opłaty lub zwróci uiszczone wynagrodzenie.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

V. Postanowienia końcowe

 1. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem ich opublikowania na Stronie.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię w związku z wykonywaną usługą i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania przy zachowaniu pełnej poufności przekazanych treści. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne.
 3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z Strony oraz powstałe z przerw w dostępie do Strony, spowodowanych działaniem siły wyższej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.